Regulamin Influeme sp. z o.o.

§1
 • 1. Regulamin zawiera zasady oraz określa warunki korzystania z platformy Influe.me (serwis internetowy), jak również zasady oferowania usług, zamawiania usług i ich realizacji poprzez serwis internetowy: Influe.me
 • 2. Serwis internetowy Influe.me stanowi platformę, za pomocą której łączą się podmioty zainteresowane współpracą, w szczególności Wydawcy, Reklamodawcy, Celebryci, w celu osiągania obopólnej korzyści ze wzajemnej współpracy przy wykorzystaniu szeroko rozumianego marketingu.
 • 3. Usługodawcą a także właścicielem serwisu i domeny Influe.me jest spółka Influeme sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ogórkowa 62 w Warszawie (04-998) wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000642073, REGON 365634822, NIP: 7123320579
 • 4. Aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu Influe.me oraz z oferowanych usług należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, jak również założyć konto w serwisie internetowym wraz z akceptacją Regulaminu.
 • 5. Definicje pojęć: Influe.me – platforma internetowa, na której można przedstawiać swoją ofertę, produkty, zawierająca także podstrony Produkt – usługa świadczona znajdująca się w ofercie Wydawcy Oferta – komunikat będący oświadczeniem woli Wydawcy odnoszący się do Produktu Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do platformy oferowania, zamawiania i realizacji usług oraz organizacja w/w czynności w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta. Reklamodawca – użytkownik serwisu zamierzający udostępnić, rozpowszechnić informacje o swojej marce, ofercie innych produktach Konto (profil) – indywidualne konto Użytkownika na platformie Influe.me, wykorzystujące pełną funkcjonalność serwisu Influe.me poprzez korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis Influe.me a także podejmowanie innych działań związanych z przeznaczeniem platformy Influe.me. Regulamin – wszystkie postanowienia objęte niniejszym dokumentem, a dotyczące funkcjonowania, korzystania z platformy internetowej Influe.me
 • 6. Szczegółowe dane oraz inne informacje dotyczące produktów oraz ofert i usług znaleźć można na stronie internetowej Influe.me. Dodatkowe informacje możliwe są do uzyskania pod adresem e-mail: info@influe.me
§2
 • 1. Usługodawca zapewnia dostęp Użytkownikom, za pomocą Internetu do platformy Influe.me, dzięki której Użytkownik może korzystać z m. in. następujących usług:
  • a) Tworzenie postów w mediach społecznościowych
  • b) Udostępnianie postów w mediach społecznościowych
  • c) Pobieranie opłaty za zrealizowane kampanie reklamowe
  • d) Dobór odpowiednich profili do kampanii reklamowych
  • e) Akceptację, bądź odrzucenie propozycji udziału w kampanii reklamowej
  • f) Negocjowanie cen usług
  • g) Otrzymywanie bezpłatnych próbek produktów
  • h) Innych rzeczy ustalanych indywidualnie
 • 2. Usługi, o których jest mowa w ust. 1 świadczone są na podstawie umów zawieranych drogą elektroniczną, na co Użytkownik przyjmuje do wiadomości na co wyraża zgodę.
 • 3. Zawarcie umowy następuje wraz z dokonaniem pełnego i prawidłowego zarejestrowania Użytkownika w platformie internetowej Influe.me. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta (dezaktywację).
 • 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie każdej z Usług, o których mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
§3
 • 1. Użytkownicy dokonują rejestracji kont indywidualnych, za pomocą których mają możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oraz Usług platformy internetowej Influe.me.
 • 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym podaje się: dane osobowe, swój e-mail, i/lub linki do profili w mediach społecznościowych. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca pobiera marżę od zrealizowanej kampanii, która jest naliczana w momencie jej startu. Marża stanowi % od wartości zrealizowanej kampanii.
 • 3. Użytkownik po wprowadzeniu danych, o których jest mowa w ust. 2 (utworzeniu profilu) otrzyma na swój adres e-mail link aktywujący konto indywidualne.
 • 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest podawanie danych nieprawdziwych. W przypadku okazania się, że dane podane przez Użytkownika są nieprawdziwe, Usługodawca może wstrzymać proces rejestracji, jak również możliwość korzystania z platformy oraz Usług.
 • 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest zakładanie konta przy użyciu automatu.
 • 6. Rejestracja i założenie konta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i stosowanie się do poleceń, zaleceń czy innych komunikatów Usługodawcy (Właściciela).
 • 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ma możliwość usunięcia jego Konta i Profilu w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku, o którym jest mowa w zdaniu poprzednim Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
 • 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego adresu e-mail do celów przesyłania newslettera oraz innych materiałów marketingowych dotyczących działalności Usługodawcy. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
§4
 • 1. Korzystanie z serwisu i platformy Influe.me wymaga posiadania sprawnego sprzętu elektronicznego oraz połączenia z Internetem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niesprawny lub nieodpowiedni sprzęt Użytkownika, jak również za jakość połączenia z Internetem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, że kwestie techniczne związane z korzystaniem z platformy i serwisu leżą wyłącznie po jego stronie.
 • 2. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że wszelkie jego działania w obszarze serwisu i platformy będą zgodne z prawem i obyczajami.
 • 3. Nie jest dozwolone aby Użytkownicy przekazywali sobie, poza serwisem i platformą, jakiekolwiek formy kontaktu np. telefon, e-mail, adres.
 • 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się nie wykorzystywać Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, serwisu, platformy oraz osób trzecich.
 • 5. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania serwisu i platformy zgodnie z ich celem, przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, kultury osobistej (oraz netykiety), nienaruszania dóbr osobistych innych Użytkowników.
 • 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w serwisie i na platformie. Jednocześnie Użytkownik zwalnia Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu umieszczenia w serwisie lub na platformie jakichkolwiek treści.
 • 7. Zabronione jest umieszczanie w serwisie i na platformie treści, które są sprzeczne z prawem, naruszają dobre obyczaje, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 • 8. Usługodawca ma prawo do edytowania treści umieszczanych przez Użytkowników w przypadku, gdy zajdzie prawdopodobieństwo naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub w każdej innej sytuacji uzasadniającej sprzeczność treści z prawem lub dobrymi obyczajami.
 • 9. Usługodawca ma prawo także zablokować lub usunąć Konto podmiotu, który dopuszcza się czynów wskazanych powyżej (ust. 7 i ust. 8).
§5
 • 1. Zamieszczając treści na platformie lub w serwisie Influe.me Użytkownik oświadcza, że:
  • Przysługuje mu pełnia praw do korzystania z treści
  • Przysługują mu prawa autorskie do treści
  • Osoby utrwalone w treści wyraziły na to zgodę, a informacje zawarte w treści są zgodne z prawdą i nie wprowadzają w błąd.
 • 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich, a związaną z umieszczaniem, rozpowszechnianiem treści.
§ 6
 • 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie platformy i serwisu ma na celu skojarzenie stron zainteresowanych wzajemnym współdziałaniem (współpracą) w celu m. in. promowania marki.
 • 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie odpowiadają za szczegóły promocji oraz inne kwestie związane z realizacją działań marketingowych dotyczących danej marki. Kwestie te leżą wyłącznie po stronie Użytkownika i jego kontrahenta.
 • 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podjęcie i rozpoczęcie współpracy z kontrahentem wymaga wyrażenia zgody i zaakceptowania warunków danej kampanii.
 • 4. Usługodawca nie ponoszi odpowiedzialności za realizację współpracy pomiędzy Użytkownikiem a jego kontrahentem nawiązanej za pośrednictwem platformy lub serwisu. Ponadto Usługodawca nie uczestniczy w realizacji współpracy pomiędzy Użytkownikiem i jego kontrahentem, z wyjątkiem skojarzenia ich i umożliwienia nawiązania współpracy.
§7
 • 1. Usługodawca zobowiązuje się do tego, że dostęp do platformy i serwisu będzie bezpieczny, ciągły i wolny od błędów dostępu.
 • 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • jakość i legalność Produktów oferowanych Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika dotyczących Oferty oraz warunków technicznych korzystania z serwisu i platformy;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania serwisu i platformy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za niesprawność serwisu i platformy z przyczyn od niego niezależnych
  • wady danych wprowadzonych przez Użytkowników.
 • 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z serwisu i platformy,
  • korzystania z platformy i serwisu
  • braku dostępu do serwisu i platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w serwisie i platformie,
  • błędu w funkcjonowaniu serwisu i platformy,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • usunięcia Konta.
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które spowodowane zostały przez osoby trzecie na skutek dostępu do serwisu i platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika
 • 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie na skutek niezgodnego z prawem dostępu do konta lub profilu Użytkownika.
 • 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu i platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 • 7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do serwisu Influe.me osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 • 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu i platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 • 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca wykonuje zapasowe kopie serwisu i platformy oraz danych Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników lub innych podmiotów korzystających z serwisu lub platformy, a które to działanie może spowodować u ich kontrahentów jakiekolwiek szkody.
§8
 • 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania serwisu lub platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości.
 • 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres complaint@influe.me Każda reklamacja musi posiadać opis zaistniałej nieprawidłowości powinien aby umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 • 3. Usługodawca ma 14 dni od daty otrzymania reklamacji na jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi.
 • 4. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu i platformy oraz Usług.
§9 1. Użytkownik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do materiałów i treści umieszczanych w serwisie i platformie. 2. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Usługodawcy przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia roszczenia lub przystąpienia do postępowania. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód związanych z pozwaniem Usługodawcy, w tym kosztów procesu. §10
 • 1. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, bez zgody Użytkownika.
 • 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.
§11
 • 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 • 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie wywiązał się ze zobowiązania zaciągniętego w ramach swojej działalności poprzez serwis lub platformę lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 • 3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia i ustalenia przez Usługodawcę, że Użytkownik nie naruszył zasad oraz prawa w zakresie korzystania z serwisu i platformy oraz współdziałania (współpracy) z innymi Użytkownikami.
 • 4. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta. §12
 • 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 • 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.
 • 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie na Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 • 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 • 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
§13
 • 1. W przypadku pojawienia się sporów na tle realizacji usługi Użytkownik i Usługodawca podejmą w pierwszej kolejności próby polubownego rozwiązania zaistniałego problemu.
 • 2. Użytkownik przedstawi i opisze zagadnienie będące problemem, wskazując jednocześnie rodzaj problemu, opis stanu faktycznego, oczekiwania.
 • 3. Usługodawca w terminie 14 dni zobowiązany jest do zajęcia stanowiska, wraz ze wskazaniem podjętych lub proponowanych działań naprawczych.
 • 4. W przypadku niedojścia do porozumienia zastosowanie znajduje §13 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu.
§13
 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkowników umowy stosuje się prawo polskie.
 • 3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego.
 • 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017.